§ 1 Formål
Arbeiderbevegelsens kulturnettverk skal stimulere til kulturell, ideologisk og faglig – politisk aktivitet for å ivareta arbeiderbevegelsens kulturarv, historie og fremtidsperspektiv.

§ 2 Medlemskap
Organisasjoner, foreninger og lag som aksepterer formålet kan bli medlemmer.

Medlemmene skal innbetale den fastsatte årlige medlemskontingent.

Nye medlemmer kan opptas løpende. Nye medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret ved det første møtet i representantskapet etter at fastsatt medlemskontingent er innbetalt.

§ 3 Organisering og virke
Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk er en ideell organisasjon sammensatt av tilmeldte foreninger og lag i regionen.

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøte i representantskapet velger styret, som er ansvarlig for driften mellom årsmøtene.

Styret har fullmakt til å inngå avtaler om egnet driftsorganisering av kulturnettverkets løpende virke.

Virksomheten skal avspeile formålet og både sikre en bred og aktuell kulturell virksomhet, gjennom kulturprosjekter og enkelt tiltak, og være en katalysator for å ta vare på historisk materiale, som faner, protokoller andre historiske gjenstander og dokumentasjon.

§ 3.a Representantskapet og årsmøte
Representantskapet sammensettes i henhold til følgende representasjon:

 • Medlemsorganisasjoner med inntil 300 medlemmer 1 representanter.
 • Medlemsorganisasjoner med 301 – 800 medlemmer 2 representanter.
 • Medlemsorganisasjoner med over 800 medlemmer 3 representanter.

Det innkalles til minst et representantskapsmøte pr. år, eller så ofte styret mener det er nødvendig. Hvis minst en tredjedel av medlemsorganisasjonene krevet det skal styret innkalle til møte i representantskapet.

Det holdes årsmøte i representantskapet hvert år, i perioden mai – juni. Årsmøte velger tillitsvalgte i henhold til vedtektene og drøfter hovedsaker/ prioriteringer for kulturnettverket og dets utvikling. Videre godkjennes regnskap og styrets disponeringer.

§ 3.b Styret
Styret velges for to år og skal bestå av sju valgte medlemmer og personlige varamedlemmer. For å sikre kontinuitet er annet hvert styremedlem og vararepresentant på valg hvert år.

Årsmøtet velger fem regionale råd med 2-5 medlemmer. Dette valget skjer i dialog med den lokale arbeiderbevegelse, i regi av valgkomiteen. Det velges en leder for rådet, med personlig varamedlem, som også er styremedlem i kulturnettverket.

Styret består således av fem regionale representanter og to styremedlemmer. Leder, nestleder og sekretær velges ved særskilte valg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede. Et vedtak må ha flertall av avgitte stemmer, ved stemmelikhet har forslaget falt.

Styret har ansvar for arbeidet med å bidra til god ivaretakelse av aktiviteten i henhold til formål og handlingsplaner. Ved behov kan styret opprette prosjektgrupper og eller utnevne spesielt dedikerte personer for samme formål.

Årsmøtet velger valgkomite på fem medlemmer som fremmer forslag til tillitsvalgte, etter innstilling fra styret.

3.c De regionale rådene skal bidra:

 • til å styrke arbeiderkulturen i vår region
 • med å komme med innspill til prosjekter
 • i forberedelser, PR og gjennomføring av lokale arrangementer
 • til at arbeiderkultur brukes i lokale organisasjonsledd, eks 1. Mai, valgkamp, års- og medlemsmøter etc.

§ 4 Kontingent
Satsene for medlemskontingenten skal være progressiv og i henhold til inndelingen i representasjon.

Kontingentsatsene fastsettes i eget vedtak av årsmøtet.

§ 5 Opphør
I tilfelle Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk oppløses eller gis annet formål enn fastsatt i § 1, går Kulturnettverkets midler til videreføring av arbeiderbevegelsens kulturarbeid i vår region.

Ved eventuell behandling av forslag om opphør, må saken være bekjentgjort for medlemmene skriftlig, med minst 3 ukers varsel, og vedtak må skje med minst 2/3 flertall.

§ 6 Endring av vedtektene

 • Vedtektene ble første gang vedtatt 6/12-04.
 • Vedtektene er revidert og vedtatt av representantskapet 13/3-07.
 • Forslag om utvidelse av fondet er fremmet for og vedtatt av representantskapet den 27.01. 2010.
 • Endring av vedtektene ble foretatt av årsmøte i representantskapet den 28. april 2011.
 • Endringer etter sammenslutning mellom Arbeidermuseets venner og Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, 15. april 2015.
 • Endring av vedtektenes §3.b, og hvor tidligere §3C. utgår, foretatt av årsmøte i representantskapet den 31. mai 2018.
 • Endringer foretatt i § 3a i 2021.
 • Endringer foretatt i § 2 og 3 b og ny 3 c den 22.06.2023.

Om ønskelig, last ned vedtektene her.