§ 1 Formål
Arbeiderbevegelsens kulturnettverk i Østfold skal stimulere til kulturell, ideologisk og faglig – politisk aktivitet for å ivareta arbeiderbevegelsens kulturarv, historie og fremtidsperspektiv.

§ 2 Medlemskap
Organisasjoner, foreninger og lag som aksepterer formålet kan bli medlemmer.

Det samme gjelder enkeltpersoner som ønsker å være personlige medlemmer.

Medlemmene skal innbetale den fastsatte årlige medlemskontingent.

Nye medlemmer kan opptas løpende. Nye medlemmer har stemmerett og er valgbare til styret ved det første møtet i representantskapet etter at fastsatt medlemskontingent er innbetalt.

§ 3 Organisering og virke
Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold er en ideell organisasjon sammensatt av tilmeldte foreninger og lag i Østfold. Det er anledning til å tegne personlig medlemskap.

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøte i representantskapet velger styret, som er ansvarlig for driften mellom årsmøtene.

Styret har fullmakt til å inngå avtaler om egnet driftsorganisering av kulturnettverkets løpende virke.

Virksomheten skal avspeile formålet og både sikre en bred og aktuell kulturell virksomhet, gjennom kulturprosjekter og enkelt tiltak, og være en katalysator for å ta vare på historisk materiale, som faner, protokoller andre historiske gjenstander og dokumentasjon.

§ 3.a Representantskapet og årsmøte
Representantskapet sammensettes i henhold til følgende representasjon:

  • Medlemsorganisasjoner med inntil 300 medlemmer 1 representant.
  • Medlemsorganisasjoner med 301 – 800 medlemmer 2 representanter.
  • Medlemsorganisasjoner med over 800 medlemmer 3 representanter.

Det innkalles til minst et representantskapsmøte pr. år, eller så ofte styret mener det er nødvendig. Hvis minst en tredje del av medlemsorganisasjonene krevet det skal styret innkalle til møte i representantskapet.

Det holdes årsmøte i representantskapet hvert år, i perioden mai – juni. Innkallingen skal sendes ut senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøte velger tillitsvalgte i henhold til vedtektene og drøfter hovedsaker/ prioriteringer for kulturnettverket og dets utvikling. Videre godkjennes regnskap og styrets disponeringer.

§ 3.b Styret
Styret velges for en to års periode og skal bestå av syv faste medlemmer og tre varamedlemmer og sammensettes slik:
• Leder, nestleder, historieansvarlig og sekretær velges ved særskilte valg.
• Tre varamedlemmer velges i rekkefølge.

Styremedlemmene og deres varamedlemmer velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet foretas valg hvert år, hvor halvparten dvs annet hvert styremedlem og varamedlem er på valg. Den andre halvparten er på valg påfølgende år. Hvis ikke spesielle tilfeller tilsier det skal ikke styrets leder og nestleder være på valg samme år.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede. Et vedtak må ha flertall av avgitte stemmer, ved stemmelikhet har forslaget falt.

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 5 medlemmer, som fremmer forslag på de tillitsvalgte fastsatt i vedtektene overfor det påfølgende årsmøte.

Styret har ansvar for arbeidet med å bidra til god ivaretakelse av viktig historisk materiale for Arbeiderbevegelsen i Østfold. Ved behov kan styret opprette prosjektgrupper for samme formål, hvor styremedlemmet med ansvar for historiearbeidet er leder.

§ 4 Kontingent
Satsene for medlemskontingenten skal være progressiv og i henhold til inndelingen i representasjon. Kontingent for personlige medlemmer fastsettes som en flat kontingent.

Kontingentsatsene fastsettes i eget vedtak av årsmøtet.

§ 5 Opphør
I tilfelle Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold oppløses eller gis annet formål enn fastsatt i § 1, går Kulturnettverkets midler til videreføring av arbeiderbevegelsens kulturarbeid i Østfold.
Ved eventuell behandling av forslag om opphør, må saken være bekjentgjort for medlemmene skriftlig, med minst 3 ukers varsel, og vedtak må skje med minst 2/3 flertall.

§ 6 Endring av vedtektene

  • Vedtektene ble første gang vedtatt 6/12-04.
  • Vedtektene er revidert og vedtatt av representantskapet 13/3-07.
  • Forslag om utvidelse av fondet er fremmet for og vedtatt av representantskapet den 27.01. 2010.
  • Endring av vedtektene ble foretatt av årsmøte i representantskapet den 28. april 2011.
  • Endringer etter sammenslutning mellom Arbeidermuseets venner og Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold, 15. april 2015.
  • Endring av vedtektenes §3.b, og hvor tidligere §3.c, utgår, foretatt av årsmøte i representantskapet den 31.05.2018. Varslingsfrist for årsmøtet ble tilføyd i §3.a, i årsmøtet 20.06.2019. Endringer i §3.a, vedrørende representasjon ble foretatt i årsmøtet 09.06.2021.

Om ønskelig, last ned vedtektene her.